ผลสำรวจ ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล หน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยประจำปี 2562 หน่วยงานระดับกรม สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

พิมพ์

     Capture20         ผลสำรวจ ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล หน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยประจำปี 2562 หน่วยงานระดับกรม สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ มีคะแนนรวมสูงกว่า ค่าเฉลี่ยของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.) และ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของหน่วยงานระดับกรม

         ปส. พร้อมพัฒนา ต่อยอด ยกระดับคะแนนให้สูงขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอย่างยั่งยืน

DGA2

 

ข่าวโดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1108 – 1110 และ 1113 - 1114