ปส. - IAEA ดึงชาติอาเซียนประเมินผล เตรียมความพร้อมเหตุฉุกเฉินนิวเคลียร์-รังสี

          สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ร่วมกับ IAEA ประชุมประเมินผลโครงการเตรียมความพร้อมตอบสนองเหตุฉุกเฉินนิวเคลียร์ – รังสีของอาเซียน ระหว่างวันที่ 2 – 6 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดชลบุรี ดึงหน่วยงาน 9 ประเทศอาเซียน ทบทวน แลกเปลี่ยนความสำเร็จและอุปสรรคการดำเนินงาน พร้อมกำหนดทิศทางในอนาคต หวังผลักดันให้โต้ตอบสถานการณ์ระดับประเทศและภูมิภาคมีประสิทธิภาพสูงสุด

OAP 0029 resize

           วันนี้ (2 ธันวาคม 2562) ดร. พิภัทร พฤกษาโรจนกุล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และผู้ประสานงานแห่งชาติ (National Liaison Officer) ได้รับมอบหมายจาก นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดการประชุมระดับภูมิภาค “RAS9077 Final Project Review Meeting on the Status of EPR in the ASEAN Region” ซึ่ง ปส. ในฐานะประธานเครือข่ายหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณูในภูมิภาคอาเซียน หรือ ASEANTOM ในปี พ.ศ.2562 เป็นเจ้าภาพจัดร่วมจัดกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) เพื่อประเมินผลการดำเนินโครงการของแต่ละประเทศ และเปิดโอกาสให้ร่วมกันทบทวนผลการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนความสำเร็จและปัญหาอุปสรรค รวมถึงร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงานในอนาคตด้านการเตรียมความพร้อมและตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์ โดยใช้มาตรฐานของ IAEA เป็นแนวทางหลักในการดำเนินงาน ซึ่ง ปส. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ร่วมกับ 9 ประเทศอาเซียน โดย ปส. เชื่อว่าผลการประชุมในท้ายสุดจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการประเมิน การจัดการและตอบสนองสถานการณ์ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นำมาซึ่งความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มความร่วมมือและประสานงานระหว่างประเทศ โทร 0 2596 7600 ต่อ 1419 และ 1420

OAP 9987 resize

OAP 0004 resize

OAP 0022 resize OAP 0019 resize OAP 0009 resize

OAP 0058 resize OAP 9995 resize OAP 0011 resize

OAP 0047 resize OAP 0052 resize OAP 9955 resize

ดูประมวลภาพเพิ่มเติมได้ที่ ประชุมระดับภูมิภาค “RAS9077 Final Project Review Meeting on the Status of EPR in the ASEAN Region” ชลบุรี /02-061262

 

ข่าวโดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1108 – 1110 และ 1113 - 1114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search