ปส. จับมือ IAEA ดึงหน่วยความมั่นคงไทย-อาเซียน เพิ่มศักยภาพประเมินความเสี่ยงภัยคุกคามนิวเคลียร์ระดับภูมิภาค

        16 – 20 ธันวาคม 2562 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.) ร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) อบรมเสริมศักยภาพการประเมินความเสี่ยงภัยคุกคามทางนิวเคลียร์ให้หน่วยงานด้านความมั่นคง 7 หน่วยงานของไทยพร้อม 3 ประเทศอาเซียน พร้อมเสริมสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยนิวเคลียร์ให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

OAP 1056 01 resize

        วันนี้ (16 ธันวาคม 2562) นางสุชิน อุดมสมพร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน รักษาราชการแทนรองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้รับมอบหมายจาก นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดการฝึกอบรม “IAEA Regional Workshop on Threat Assessment and a Risk Informed Approach for Nuclear and Other Radioactive Material out of Regulatory Control” ระหว่างวันที่ 16 – 20 ธันวาคม 2562 ณ ปส. โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานความมั่นคงของไทย ได้แก่ สภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และ ปส. พร้อมหน่วยงานจาก 3 ประเทศอาเซียน ได้แก่ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และพม่า ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก IAEA มาเสริมความรู้ภาพรวมเกี่ยวกับภัยคุกคามทางนิวเคลียร์ การประเมินความเสี่ยงในกระบวนการและผลประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าถึงข้อมูลความเสี่ยง รวมถึงแนวคิดและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามและความเสี่ยงที่สำคัญ เป็นต้น ถือเป็นการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรและศักยภาพในการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของไทยและภูมิภาคอาเซียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างบูรณาการ แลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแผนปฏิบัติงานให้ภารกิจด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์เกิดความเข้มแข็งอย่างมีประสิทธิภาพ

         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มความร่วมมือและประสานงานระหว่างประเทศ โทร 0 2596 7600  ต่อ 4104

OAP 1000 resize

OAP 1014 resize

OAP 1018 OAP 1109 resize OAP 0987 resize

 ดูประมวลภาพเพิ่มเติมได้ที่ IAEA Regional Workshop on Threat Assessment and a Risk Informed Approach for Nuclear /16-201262

 

 

 

 

ข่าวโดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1108 – 1110 และ 1113 - 1114

 

 

 

Search