"ประชาคม ปส.” ครั้งที่ 1/2563

พิมพ์

         OAP 1544 resize

       วันนี้ (7 มกราคม 2563) เวลา 09.00 - 12.00 น. ปส. ได้ดำเนินการจัด “กิจกรรมประชาคม ปส.” ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากร ปส. ทุกระดับได้มีโอกาสรับฟังนโยบายและวิสัยทัศน์ รวมทั้งแนวทางการดำเนินงานของ ปส. จากผู้บริหาร โดยมีรูปแบบการสื่อสารแบบสองทางทั้งจากผู้บริหารไปสู่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ปฏิบัติงานไปสู่ผู้บริหาร อันจะนำมาซึ่งความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์และช่วยกันผลักดันการดำเนินงานของ ปส. เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กร Smart ด้านการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสีทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค

OAP 1544 resize

OAP 1544 resize

OAP 1513 resize

OAP 1501 resize

OAP 1572 resize OAP 1527 resize Present ลปส.2 resize

 ดูประมวลภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งค์ : ''กิจกรรมประชาคม ปส. ครั้งที่ 1/2563''/070163

 

 

ข่าวโดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1108 – 1110 และ 1113 - 1114