การประชุม คกก. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ครั้งที่ 1/2563

            ในวันนี้ (วันที่ 8 มกราคม 2563) เวลา 13.00 น. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (พนส.) มอบหมายให้ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานการประชุมฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยกรรมการผู้แทนกระทรวงต่าง ๆ และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง อาทิ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ นิติศาสตร์ และมีนางสาววิไลวรรณ  ตันจ้อย เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นกรรมการและเลขานุการ

OAP 1883 resize

          สำหรับวาระการประชุมที่สำคัญในครั้งนี้ ได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการ พนส. และการพิจารณากฏหมาย รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะนโยบายด้านพลังงานนิวเคลียร์

 

OAP 1933 resize

OAP 1893 resize

OAP 1909 resize

OAP 1921 resize

 

 

ข่าวโดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1108 – 1110 และ 1113 - 1114

 

 

 

 

Search