ปส. ร่วมงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2563

           01 2

        วันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 09.30 น. นางสุชิน อุดมสมพร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน รักษาราชการแทนรองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เข้าร่วมงานพิธีเปิดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2563 ซึ่งกำหนดจัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตั้งแต่วันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ Event Hall 102 - 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยพิธีเปิดงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี โดยเผยว่า การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และความก้าวหน้าด้านการประดิษฐ์ของประเทศ ซึ่งจะเป็นเวทีในการเผยแพร่ ถ่ายทอด และขยายผลสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักประดิษฐ์ไทย และเยาวชนรุ่นใหม่ ในการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมประเทศในอนาคต โดยการจัดงานในครั้งนี้ ปส. นำแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ได้ดำเนินการพัฒนา ในด้านการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมประสานงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี อาทิ อากาศยานไร้คนขับประเมินผลกระทบทางรังสี หุ่นยนต์ประเมินระดับรังสีและเก็บกู้วัสดุกัมมันตรังสี เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานฯ ซึ่งเป็นนวัตกรรมด้านการกำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีที่แสดงถึงความพร้อมและศักยภาพในการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศเพื่อความปลอดภัยอย่างสูงสุดต่อผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน และสิ่งแวดล้อม

01 3

01 6

01 5 01 2

06

 

ข่าวโดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1108 – 1110 และ 1113 - 1114

 

 

 

Search