การประชุมหารือการดำเนินงานระหว่างกรมศุลกากร กับ ปส.

พิมพ์

OAP 2225 resize

        วันนี้ (11 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 13.30 น. นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกรมศุลกากร นำโดย นายชูชัย อุดมโภชน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร กรมศุลกากร ในโอกาสร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และ กรมศุลกากร ภายใต้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมใหญ่ ปส. โดยมุ่งเน้นให้เกิดความถูกต้องและปลอดภัยในการดำเนินงานการนำเข้า ส่งออก วัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ และเครื่องกำเนิดรังสี

OAP 2210 resize
OAP 2221 resize

OAP 2223 resize OAP 2214 resize

OAP 2213 resize OAP 2238 resize

ลิ้งค์ภาพ การประชุมหารือการดำเนินงานระหว่างกรมศุลกากร กับ ปส. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 /110263

 

 

 

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1108 – 1110 และ 1113 - 1114