เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปส. ขอความร่วมมือให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ และเครื่องกำเนิดรังสี ทางไปรษณีย์ เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็น ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

การขอใบอนุญาตฯ สถานการณ์COVID 19edit

 

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1108 – 1110 และ 1113 - 1114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search