📣 แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรม การจัดสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ฝึกอบรม ประชุม และสัมมนาของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

แนวทางfinal

 

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1108 – 1110 และ 1113 - 1114

 

 

 

 

Search