✅แนวปฏิบัติสำหรับการจัดอบรม สัมมนา และอื่นๆ เพื่อลดการระบาดของ 🦠COVID-19

Untitled 2 Recovered

 

 

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1108 – 1110 และ 1113 - 1114

 

 

 

 

Search