มาตรการของ ปส. เรื่องการต่ออายุใบรับรอง / ใบอนุญาต และการจัดสอบเพื่อเพื่อรับรองการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 🛡เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 🦠🚫

1585207407918

 

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1108 – 1110 และ 1113 - 1114

 

 

 

 

 

 

Search