☢️เลื่อนการสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ☢️และการอบรมหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้เพื่อการต่ออายุใบรับรอง/ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

 

rso2

โปรดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://rso.oap.go.th

 

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1108 – 1110 และ 1113 - 1114

 

 

 

 

 

 

Search