☢️ ปส. พร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีตลอด 24 ชั่วโมง ในสถานการณ์ COVID-19 🦠🚫

กปฉ. 2020 T

 

 ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1108 – 1110 และ 1113 - 1114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search