การประชุมผู้แทนประเทศภายใต้ความตกลงว่าด้วยการวิจัย พัฒนา และฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Regional Cooperative Agreement: RCA)

          สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.) ร่วมการประชุมผู้แทนประเทศภายใต้ความตกลงว่าด้วยการวิจัย พัฒนา และฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Regional Cooperative Agreement: RCA) ภายใต้กรอบความร่วมมือเชิงวิชาการของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency: IAEA) ครั้งที่ 42 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (teleconference) ร่วมกับผู้แทนจาก RCA Regional Office และ IAEA พร้อมด้วยผู้แทนประเทศสมาชิกความตกลงฯ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรวม 22 ประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันหารือด้านยุทธศาสตร์ นโยบาย และการบริหารจัดการโครงการภายใต้ความตกลงฯ เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ
OAP 2436 resize

OAP 2429 resize

OAP 2439 resize

OAP 2432 resize OAP 2428 resize

 

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1108 – 1110 และ 1113 - 1114

 

 

 

 

 

 

 

 

Search