ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ปส. สนับสนุน และยึดหลักการดำเนินงาน “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ปส. สนับสนุน และยึดหลักการดำเนินงาน “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น”
ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

พรบ.ข้อมูลข่าวสารแก้ไข

 

พรบ.ข้อมูลข่าวสาร2

 

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1108 – 1110 และ 1113 - 1114

 

 

 

 

 

 

 

 

Search