ปส. ขอแจ้ง📣 กำหนดการสอบเพื่อรับรองการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 31-45/2563 และ กำหนดการอบรมและทดสอบหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้เพื่อการต่ออายุใบรับรอง/ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 3-4/256

ปส. ขอแจ้ง📣กำหนดการสอบเพื่อรับรองการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 31-45/2563 และ
กำหนดการอบรมและทดสอบหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้เพื่อการต่ออายุใบรับรอง/ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 3-4/256
🔎สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการได้ที่ : http://rso.oap.go.th/

01

 

กำหนดการสอบเพื่อรับรองการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 💻 ครั้งที่ 31-45/2563

02 03

 

กำหนดการอบรมและทดสอบหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้เพื่อการต่ออายุใบรับรอง/ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 👨‍🏫 ครั้งที่ 3-4/2563

🔎สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการได้ที่ : http://rso.oap.go.th/

04

 

แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ / ผู้เข้าอบรม

05

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการได้ที่

06

 

 

 

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1108 – 1110 และ 1113 - 1114

 

 

 

 

 

Search