ปส. ติวเข้มบุคลากร เตรียมพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินนิวเคลียร์-รังสี 24 ชั่วโมง

      สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.) ติวเข้มความรู้ เสริมสมรรถนะและเพิ่มทักษะการเผชิญเหตุฯ แก่บุคลากร ปส. กว่า 50 คน ระหว่าง 20 - 23 กรกฎาคมนี้ ณ จังหวัดเพชรบุรี มุ่งเตรียมความพร้อมให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์ - รังสีได้อย่างรวดเร็ว  ถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานสากลหากต้องเผชิญเหตุจริง ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างสูงสุด

      นางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้รับมอบหมายจาก นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ให้เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเสริมสร้างการเตรียมความพร้อมในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีให้กับบุคลากร ปส. จำนวนกว่า 50 คน ตั้งแต่วันที่ 20 – 23 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมนาน่า รีสอร์ท แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยกล่าวว่า การจัดกิจกรรมฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและเพิ่มทักษะการเผชิญเหตุฯ ให้แก่บุคลากร ปส. ซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการเผชิญเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี การออกตรวจสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี รวมทั้งงานสนับสนุนด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหากเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีให้มีความพร้อมในการรับมือตลอด 24 ชม. หากต้องเผชิญเหตุฉุกเฉินจริง

      นางเพ็ญนภา กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีแนวโน้มการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีในด้านต่าง ๆ มากขึ้น จึงมีโอกาสเพิ่มความเสี่ยงจากการเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีได้ ปส. ซึ่งมีภารกิจกำกับดูแลความปลอดภัยในการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งเป็นหน่วยงานระดับประเทศในการประสานความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์กับนานาชาติ ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้แผนแม่บทในการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม ระงับ และฟื้นฟูเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. 2561 – 2565  จึงจัดให้มีการเตรียมความพร้อมรับมือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีอยู่ตลอดเวลา รวมถึงจัดการฝึกซ้อมเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้มุ่งเน้นการบริหารจัดการการใช้ รถห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมในการประเมินสถานการณ์และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีอยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงระดับชาติ เพื่อให้การกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทยมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และเป็นไปตามมาตรฐานสากล นำมาซึ่งความปลอดภัยแก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างสูงสุด      

        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่่ กลุ่มประสานงานกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 3104

OAP 2871

OAP 2863

OAP 2931 0

OAP 2903 OAP 2915 1

 

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1113-1114

 

 

 

 

 

Search