ลปส. เดินทางเยี่ยมชมการฝึกซ้อมระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ณ โรงแรม นาน่า รีสอร์ท แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

          วันนี้ (22 กรกฎาคม 2563) นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เดินทางเยี่ยมชมการฝึกซ้อมระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ณ โรงแรม นาน่า รีสอร์ท แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนางสุชิน อุดมสมพร รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และนายพิสิฏฐ์ สุนทราภัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยทางรังสี ให้ ข้อมูลการฝึกซ้อมในครั้งนี้

         ทั้งนี้ การฝึกซ้อมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมเสริมสร้างการเตรียมความพร้อมในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีให้กับเจ้าหน้าที่ ปส. ซึ่งทำหน้าที่เผชิญเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ออกตรวจสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี รวมทั้งงานสนับสนุนด้านต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการการใช้รถห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความพร้อมในการประเมินสถานการณ์และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีอยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงระดับชาติ เพื่อให้การกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทยมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และเป็นไปตามมาตรฐานสากล

        ในโอกาสนี้ นายเพิ่มสุข กล่าวว่า การฝึกซ้อมครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญของ ปส. ในการกำกับดูแลความปลอดภัยการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดย ปส. และบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมและมุ่งมั่นทำหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างสูงสุด

OAP 3828

OAP 3780

OAP 3873 OAP 3875

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1113-1114

 

 

 

Search