📣กฎกระทรวง กำหนดการแบ่งระดับ การกำหนดคุณวุฒิและการอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2563 มีผลใช้บังคับแล้วเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

📣กฎกระทรวง กำหนดการแบ่งระดับ การกำหนดคุณวุฒิและการอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2563 มีผลใช้บังคับแล้วเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

2020.8.4 200804

2020 0.8.4 200804 2020 1.8.4 200804

2020 2.8.4 200804 2020 3.8.4 200804

2020 4.8.4 200804 2020 5.8.4 200804

2020 6.8.4 200804 2020 7.8.4 200804

2020 8.8.4 200804 2020 9.8.4 200804

 

 ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1109, 1120 และ 1113 - 1114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search