ปส. เป็นเจ้าภาพร่วมจัดกิจกรรมด้านนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ หัวข้อ “Virtual Engagement: Best Practices for Forensics with Law Enforcement”

          วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น – 10.30 น. องค์กรความริเริ่มระดับโลกเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายที่ใช้นิวเคลียร์ (Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism - GICNT) ได้จัดการสัมมนาออนไลน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (Nuclear Forensics) หัวข้อ “Best Practices in Forensics Experts and Law Enforcement Cooperation” โดยมี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ เป็นเจ้าภาพร่วมกับประเทศออสเตรเลีย ได้แก่ องค์กรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของออสเตรเลีย (Australian Nuclear Science and Technology Organisation - ANSTO) และ ตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลีย (Australia Federal Police) โดยกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายการดำเนินงานด้านนิติวิทยาศาสตร์จากผู้แทนประเทศออสเตรเลียและประเทศไทย รวมทั้งการอภิปรายร่วมกันทั้งสองประเทศพร้อมตอบคำถามจากผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาทั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ได้แก่ ตำรวจ ผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้า หน่วยงานความมั่นคง และผู้เชี่ยวชาญทางนิวเคลียร์และรังสี เป็นต้น เพื่อให้สามารถป้องกันและตอบโต้ภัยคุกคามทางนิวเคลียร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาศักยภาพงานด้านนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ของประเทศ


oap 1 resize

oap 2 resize

oap 3 resize

 

 ข่าวโดย กลุ่มพัฒนาด้านความมั่นคงและพิทักษ์ความปลอดภัย (กพพ. กพม.) 

 

 

 

 

Search