สัมมนา “การขับเคลื่อนระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

      ในวันนี้ 21 สิงหาคม 2563 นายธงชัย สุดประเสริฐ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้รับมอบหมายจาก นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การขับเคลื่อนระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017” ณ บ้านอ้อมกอดขุนเขา รีสอร์ท สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ให้แก่บุคลากร ปส. กว่า 50 คน ตั้งแต่วันที่ 20-21 สิงหาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 เพื่อสามารถขับเคลื่อนห้องปฏิบัติการให้ได้การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพให้ครอบคลุมตามมาตราฐานสากลเทียบเท่าระดับนานาชาติ โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการเป็นศูนย์กลางด้านการวัด การวิเคราะห์ ทดสอบและการสอบเทียบด้านนิวเคลียร์และรังสีในระดับภูมิภาคอาเซียน

OAP01 2 resize

OAP01 1 resize

OAP01 3 resize

OAP01 4 resize

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1109, 1120 และ 1113 - 1114

 

 

 

Search