ลปส. ร่วมต้อนรับ รมว. การอุดมศึกษาฯ ในการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ “เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) “ และเยี่ยมชมกิจกรรมภายใต้การดําเนินงานของ EECi ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ

          ในวันนี้ (24 สิงหาคม 2563) เวลา 09.30 น. นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พร้อมด้วย นางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ร่วมให้การต้อนรับ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ “เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) “ และเยี่ยมชมกิจกรรมภายใต้การดําเนินงานของ EECi ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย ปส. ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการด้านกำกับการดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี และผลงานทางนวัตกรรมด้านการรับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ได้แก่ อากาศยานไร้คนขับประเมินผลกระทบทางรังสี หุ่นยนต์ประเมินระดับรังสีและเก็บกู้วัสดุกัมมันตรังสี และนิทรรศการรถห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่กรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ และการดำเนินงานที่สำคัญของ ปส. ในเขตภาคตะวันออก ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ จังหวัดระยอง

OAP01 6 resize OAP01 9 resize

OAP01 10 resize OAP01 3 resize

OAP01 12 resize

 

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1109, 1120 และ 1113 - 1114

 

 

 

 

 

 

 

Search