บุคลากร ปส. ประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำ OAP Foresight : Future [Re] Framing

       
         ในวันนี้ (25 สิงหาคม 2563) เวลา 09.30 น. นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำ OAP Foresight : Future [Re] Framing ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 2 ปส. โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เข้าร่วมจำนวน 85 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร ปส. มีความรู้และเข้าใจกรอบแนวคิด ขั้นตอนและวิธีการมองอนาคต (Foresight) รวมทั้งเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือในการมองอนาคต การบริหารจัดการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2566 - 2575) ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ให้บุคลากรเกิดความเข้าใจในหลักการ การใช้เครื่องมือประกอบการวิเคราะห์ การคิดเชิงออกแบบ และการสร้างนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อเสนอแนะแนวนโยบายในการพัฒนาองค์กร เป็นพลังขับเคลื่อนในการพัฒนา ปส. ท่ามกลางความท้าทายและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในโลกยุคปัจจุบัน


oap001 3 resizeoap001 5 resize
oap001 6 resize oap001 2 resize
 oap001 1 resize oap001 4 resize

 

 

 

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1109, 1120 และ 1113 - 1114

 

 

 

 

 

 

 

Search