ประชุมคณะอนุกรรมการว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1/2563

       
                วันนี้ (31 สิงหาคม 2563) นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และร่วมพิจารณาร่างรายงานของประเทศไทยตามพันธกรณีของอนุสัญญาร่วมว่าด้วยความปลอดภัยของการจัดการเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว และความปลอดภัยของการจัดการกากกัมมันตรังสี ตลอดจนพิจารณาแนวทางการพัฒนาโครงการความร่วมมือเชิงวิชาการระดับประเทศของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ รอบปี พ.ศ. 2567 - 2568  

470180 470181 470182

   ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1109, 1120 และ 1113 - 1114

 

 

 

 

 

 

 

Search