ปส. ร่วมกับ คณะแพทย์ จุฬาฯ เสริมความรู้การใช้งานระบบฐานข้อมูล การเฝ้าระวังปริมาณรังสีในประเทศไทย

       
            สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณรังสีที่ให้กับผู้ป่วยในทางการแพทย์ในประเทศไทย ให้แก่สถานพยาบาลทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 2-3 และ 11 กันยายน 2563 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบฐานข้อมูลในรูปแบบสื่อออนไลน์ มุ่งหวังการจัดเก็บข้อมูลการได้รับรังสีทางการแพทย์ของประเทศไทยเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

S 13058084 resize

   
       นางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้รับมอบหมายจาก นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ให้เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณรังสีที่ให้กับผู้ป่วยในทางการแพทย์ในประเทศไทย ให้แก่สถานพยาบาลทั่วประเทศจาก 3 สาขา ได้แก่ สาขารังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา สาขารังสีรักษา และสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ตั้งแต่วันที่ 2-3 และ 11 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมคอมพิวเตอร์คณะแพทยศาสตร์ อปร. ชั้น 8 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย โดยกล่าวว่า การจัดฝึกอบรมฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณรังสีที่ให้กับผู้ป่วยในทางการแพทย์ในประเทศไทยและให้การจัดเก็บข้อมูลการได้รับรังสีทางการแพทย์ของประเทศไทยเป็นอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
S 13058080 resize
       นางเพ็ญนภา กล่าวต่อไปว่า ปส. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ ร่วมกับคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการวัดและเฝ้าระวังปริมาณรังสีที่ให้กับผู้ป่วยในทางการแพทย์ในประเทศไทย และคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลการได้รับรังสีตามข้อกำหนดของคณะกรรมการวิทยาศาสตร์แห่งสหประชาชาติว่าด้วยผลกระทบจากรังสี ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณรังสีที่ให้กับผู้ป่วยในทางการแพทย์ในประเทศไทย เพื่อให้ประเทศไทยมีระบบฐานข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ปริมาณรังสีที่ให้กับผู้ป่วยในทางการแพทย์ โดยหน่วยงานสามารถเข้าไปอัพเดทข้อมูลผ่านทางสื่อออนไลน์และให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูสถิติภาพรวมของประเทศได้

       นางเพ็ญนภา กล่าวเพิ่มเติมว่า การฝึกอบรมในครั้งนี้ จะช่วยให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องภายในสถานพยาบาลทั่วประเทศมีความรู้ความเข้าใจในการเก็บข้อมูลด้านบุคลากร การเก็บข้อมูลด้านเครื่องมือทางรังสี และข้อมูลการได้รับรังสีทางการแพทย์ ตลอดจนการใช้งานระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณรังสีที่ให้กับผู้ป่วยในทางการแพทย์ในประเทศไทย ทั้ง 3 สาขา ซึ่งข้อมูลที่ได้จากระบบจะนำมาจัดทำเป็นรายงานตามรูปแบบของคณะกรรมการวิทยาศาสตร์แห่งสหประชาชาติว่าด้วยผลกระทบจากรังสี (UNSCEAR) และรายงานคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ฯ ต่อไป และสามารถจัดทำปริมาณรังสีอ้างอิงสำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคทางการแพทย์ (Diagnostic reference levels) อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาระบบการกำกับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์ทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการนำพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชนในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคใน 3 สาขา ได้แก่ สาขารังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา สาขารังสีรักษา และสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ให้มีประสิทธิภาพในการแข่งขันในระดับสากลต่อไป และสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้รับบริการทางการแพทย์ด้วยรังสี
S 13058081 resize S 13058085 resize

S 13058082 resize S 13058086 resize       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี กลุ่มบริหารฐานข้อมูลทางนิวเคลียร์และรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทร. 0 2596 7600 ต่อ 3512

 ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1109, 1120 และ 1113 - 1114

 
Search