ปส. จัด “กิจกรรมการรับฟังความเห็นของประชาชน เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ : เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” จังหวัดนครราชสีมา

       วันนี้ (4 กันยายน 2563) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ จัด “กิจกรรมการรับฟังความเห็นของประชาชน เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ : เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” ณ ห้องลำตะคอง1 – 2 โรงแรมแคนทารี โคราช จังหวัดนครราชสีมา ดึงหน่วยงานทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมแสดงความคิดเห็นและมุมมองอย่างเต็มที่ เพื่อให้ได้รับข้อมูลและข้อเสนอแนะจากทุกฝ่ายอย่างแท้จริงและรอบด้าน
       นางสุชิน อุดมสมพร รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้รับมอบหมายจาก นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมเปิดเผยว่า เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ยื่นคำขอรับใบอนุญาตใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย เพื่อการศึกษา วิจัย และให้บริการด้านรังสีรักษาต่อ ปส. ทั้งนี้ กฎกระทรวงการอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. 2563 กำหนดให้ ปส. จัดให้มีการรับฟังความเห็นของประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณโดยรอบพื้นที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ในการนี้ ปส. จึงจัดกิจกรรมรับฟังความเห็นของประชาชนฯ ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 ณ ห้องลำตะคอง 1 – 2 โรงแรมแคนทารี โคราช จังหวัดนครราชสีมา เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อกังวลใจ และข้อมูลด้านต่าง ๆ จากประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณโดยรอบพื้นที่ตั้งสถานประกอบทางนิวเคลียร์ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนครราชสีมากว่า 85 คน ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายวิสูตร ชัชวาลวงศ์ ปลัดจังหวัดนครราชสีมา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ
      นางสุชิน กล่าวต่อไปว่า จากการรับฟังความเห็นของประชาชนในวันนี้ ปส. จะนำความคิดเห็นเหล่านี้ รวมทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากประชาชนทุกกลุ่มไปใช้ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป และหลังจากนี้ หากประชาชนยังคงมีความเห็นเพิ่มเติมสามารถแจ้งรายละเอียดเข้ามาได้ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563 ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
     - เว็บไซต์ www.oap.go.th
     - ไปรษณีย์: สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ความเห็นของประชาชน) 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

01 6

01 4

01 5

01 1

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1109, 1120 และ 1113 - 1114
 
 
 
 

Search