ประชุมคณะอนุกรรมการการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทางการแพทย์

       วันนี้ (16 กันยายน 2563) เวลา 09.30 น. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.) จัดการประชุมคณะอนุกรรมการการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการแพทย์ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อรายงานความก้าวหน้าของร่างกฎกระทรวงภายใต้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจทางด้านการแพทย์ รวมทั้งร่วมหารือและพิจารณาแผนการดำเนินงาน แผนงาน โครงการ และกิจกรรมด้านการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส.

oap001 3 resize

oap001 2 resize

oap001 4 resize oap001 5 resize

oap001 1 resize oap001 6 resize

 

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1109, 1120 และ 1113 - 1114

 

 

 

 

Search