ปส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้า

       เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) โดยกลุ่มพัฒนาด้านความมั่นคงและพิทักษ์ความปลอดภัย (กพพ.) กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย (กพม.) จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้า เพื่อบูรณาการความร่วมมือ เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย และทดลองใช้งานขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ตามสถานการณ์จำลอง รวมทั้งวิเคราะห์หาจุดแข็งและจุดอ่อน เพื่อนำไปสู่การผลักดันให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของประเทศ ตลอดจนการฝึกปฏิบัติภาคสนามร่วมกันต่อไป ณ ห้องประชุม ๑๐๓ ชั้น ๑ อาคาร ๔ โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Webex ทั้งหมด ๖๖ คน จาก ๑๕ หน่วยงาน ดังนี้
      ๑. สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
      ๒. กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑
      ๓. กองกำกับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
      ๔. สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
      ๕. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
      ๖. กรมศุลกากร
      ๗. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
      ๘. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
      ๙. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
    ๑๐. กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
    ๑๑. กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ
    ๑๒. กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
    ๑๓. ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ กองทัพอากาศ
    ๑๔. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    ๑๕. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
oap01 6 resize
 

oap01 1 resize

oap01 3 resize oap01 5 resize

 

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1109, 1120 และ 1113 - 1114

 

 

 

 

 
 

Search