การประชุมออนไลน์ 31st Regional Office Standing Advisory Committee (SAC) Meeting

      วันนี้ (17 กันยายน 2563) นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมการประชุมออนไลน์ 31st Regional Office Standing Advisory Committee (SAC) Meeting ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ซึ่งเป็นการประชุมของคณะกรรมการซึ่งกำกับดูแลการดำเนินงานของสำนักเลขานุการความตกลง Regional Cooperative Agreement หรือ RCA Regional Office (RCARO) โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรายงานสถานะการดำเนินกิจรรมและโครงการของ RCARO โดยมีผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ เข้าร่วม ประกอบด้วย สาธารณรัฐเกาหลี (สมาชิกถาวร) ศรีลังกา (ประเทศประธาน RCA Chair ปี 2562) มาเลเซีย (ประเทศประธาน RCA ในปัจจุบัน) และประเทศไทย (ประเทศประธาน RCA ในปี 2564) ซึ่งมี ดร.พิภัทร พฤกษาโรจนกุล นางเบญญา ราชภัณฑารักษ์ และนางสาวชัชวรรณ มั่นไทรทอง ข้าราชการ ปส. เป็นผู้แทนร่วมการประชุมฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) และ RCARO และในโอกาสนี้ นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ยังได้กล่าวแสดงความขอบคุณ RCA และ RCARO ที่สนับสนุนประเทศไทยเป็นอย่างดีในด้านการดำเนินโครงการความร่วมมือเชิงวิชาการในระดับภูมิภาคมาอย่างต่อเนื่อง

oap001 4 resize

oap001 5 resize

oap001 2 resize

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1109, 1120 และ 1113 - 1114

 

 

 

 

Search