การประชุมออนไลน์ 49th RCA General Conference Meeting (GCM)

     วันนี้ (18 กันยายน 2563) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะตัวแทนประเทศไทยของ Regional Cooperative Agreement (RCA) เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ 49th RCA General Conference Meeting (GCM) ณ ปส. โดยการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมระดับนโยบายของความตกลง RCA ซึ่งมีประเทศสมาชิก RCA จำนวน 22 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย พร้อมด้วยทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) และ RCA Regional Office ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อร่วมกันตัดสินใจในประเด็นต่าง ๆ ที่สำคัญต่อการดำเนินโครงการความร่วมมือเชิงวิชาการระดับภูมิภาค ภายใต้กรอบความตกลง RCA โดยในปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทย โดย ปส. จะรับตำแหน่งเป็นประธาน RCA และเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม RCA National Representative Meeting (NRM) ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ณ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งถือเป็นการทำหน้าที่และบทบาทสำคญของประเทศไทยทางด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การดำเนินงานดังกล่าวร่วมกับประเทศสมาชิกและองค์กรระดับนานาชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการบูรณาการอย่างยั่งยืน

oap002 1 resize

oap002 2 resize

 

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1109, 1120 และ 1113 - 1114

 

 

Search