"การทำงานกับชุมชนทำให้บุคลกากร อว. เข้าใจตนเองมากขึ้น" "ชาวบ้านเป็นนักวิจัยและชาวบ้านได้รับประโยชน์" "ชุมชนวิจัย"...ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

01 1

01 2

01 3

 

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1109, 1120 และ 1113 - 1114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search