นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เยี่ยมชมภารกิจ และการดำเนินงานของ ปส.

           วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. อาจารย์ และนักศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน 37 คน เข้าเยี่ยมชมภารกิจของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมรับฟังการบรรยาย เรื่อง “ภารกิจของ ปส. และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนิวเคลียร์และรังสี" รวมทั้งการใช้งานเครื่องวัดรังสีที่ถูกต้อง พร้อมเยี่ยมชมภารกิจของ ปส. ในส่วนของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ห้องปฏิบัติการมาตรฐานการวัดรังสีทางชีวภาพ ห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยารังสี และสถานีเฝ้าตรวจกัมมันตภาพรังสี
ทั้งนี้ หากหน่วยงานใดสนใจเข้าเยี่ยมชม ปส. สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2569 7600 ต่อ 1120 ในวันและเวลาราชการ

IMG 9818 resize

IMG 9844 resize

IMG 9892 resize IMG 9855 resize

IMG 9873 resize IMG 9883 resize

IMG 9865 resize IMG 9736 resize

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1109, 1120 และ 1113 - 1114

Search