ประชุม "การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ ปส. สู่ระบบราชการ 4.0"

      ในวันนี้ (20 ตุลาคม 2563) นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ สู่ระบบราชการ 4.0” ระหว่างวันที่ 20 - 21 ตุลาคม 2563 เวลา ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

IMG 0007 resize

IMG 0014 resize

IMG 0044 resize IMG 0080 resize

OAP 8249 resize OAP 8255 resize

 

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1109, 1120 และ 1113 - 1114

 

 

 

 

 

 

 

 

Search