ปส. ประชุมจัดทำแผนงาน/โครงการการพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ปี 2565

      ในวันนี้ (22 ตุลาคม 2563) นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “จัดทำแผนงาน/โครงการ Flagship Project ภายใต้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 –2569 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตและพัฒนากำลังคนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์ และยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาประเทศ ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางด้านนิวเคลียร์และรังสี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 80 คน

010 2 resize

010 1 resize

010 7 resize 010 8 resize 010 5 resize

010 3 resize 010 6 resize 010 4 resize

 

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1109, 1120 และ 1113 - 1114

 

 

 

 

Search