การอบรมและทดสอบเพื่อต่อใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ RSO ครั้งที่ 1/2563

       สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดการอบรมและทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 1/2564 ตั้งแต่วันที่ 24- 25 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. โดยมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (Radiation Safety Officer: RSO) เข้าร่วมการอบรม กว่า 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี และสามารถติดตามรายละเอียดการจัดอบรมฯ ในครั้งต่อไปได้ที่ https://www.oap.go.th

IMG 1712 resize

IMG 1697 resize

IMG 1710 resize

IMG 1674 resize

ข่าวโดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search