การอบรมและทดสอบเพื่อต่อใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ RSO ครั้งที่ 2/2564

พิมพ์

        สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดการอบรมและทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 2/2564 ตั้งแต่วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. โดยมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (Radiation Safety Officer: RSO) เข้าร่วมการอบรม กว่า 60 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี และสามารถติดตามรายละเอียดการจัดอบรมฯ ในครั้งต่อไปได้ที่ https://www.oap.go.th

0102 1 resize

0102 2 resize

0102 5 resize

0102 4 resize

 

ข่าวโดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120