บอร์ดนิวเคลียร์เห็นชอบร่างกฎหมายลำดับรอง 4 ฉบับ

        รองนายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมัตถ์วินัย) เป็นประธานคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ครั้งแรก พร้อมเดินหน้าผลักดันกฎหมายนิวเคลียร์ลำดับรอง เพื่อให้เกิดการบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ โดยยึดหลักความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

1001 11 resize

        นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ เปิดเผยว่า ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ได้มีการประชุมคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และวาระพิจารณาที่สำคัญเพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาด้านการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ โดยมี นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมฯ และมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกรรมการผู้แทนกระทรวงต่าง ๆ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง อาทิ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และนิติศาสตร์

1001 5 resize 1001 2 resize

         สำหรับการประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบร่างกฎหมายลำดับรองที่ออกความตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่
1. ร่าง ระเบียบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติว่าด้วย การเรียกค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายกรณีที่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนเข้าดำเนินการแทนผู้รับใบอนุญาต พ.ศ. ....
2. ร่าง ระเบียบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติว่าด้วย การแบ่งรายได้และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาของการดำเนินการแทนระหว่างผู้เข้าดำเนินการแทนและผู้รับใบอนุญาต พ.ศ. ....
3. ร่าง ประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ เรื่อง เกณฑ์ปริมาณรังสีในระดับที่ปลอดภัยเพื่อให้สถานประกอบการทางนิวเคลียร์และสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีอาจพ้นจากการควบคุม พ.ศ. ....
4. ร่าง ระเบียบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติว่าด้วย สมรรถนะ หน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ....
และเห็นชอบให้สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) อนุญาตให้ใช้เฉพาะส่วนพื้นที่เพื่อตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นอกจากนี้ ยังมีมติปรับปรุงองค์ประกอบและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ เพื่อให้มีหน้าที่และอำนาจที่ครอบคลุมภารกิจทุกด้านเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานต่าง ๆ ด้านพลังงานนิวเคลียร์อย่างมีประสิทธิภาพ

         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 4111 - 4112

1001 1 resize 1001 4 resize

1001 3 resize 1001 5 resize

1001 7 resize 1001 8 resize

1001 9 resize 1001 8 resize

OAP 6948 resize

 

ข่าวโดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

 

 

Search