ลปส. และคณะ เข้าตรวจเยี่ยม ศปส. ภาคใต้

       เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พร้อมด้วยเลขานุการกรม หัวหน้าศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี กระทรวงการอุดมศึกษาฯ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ภาคใต้ (ศปส.) ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา โดยมีนางสาวดาวริน สุขเกษม ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคใต้ ให้การต้อนรับ เพื่อประชุมหารือ ให้คำปรึกษา พร้อมแนะนำการดำเนินงานตามภารกิจให้เกิดประสิทธิภาพ สามารถเป็นหน่วยประสานส่วนหน้าด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีในระดับภูมิภาคอย่างยั่งยืน
S 15917125 resize
 
     ศปส. ภาคใต้ มีภารกิจที่สำคัญในการประสานตรวจสอบสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี ให้คำปรึกษาในการออกใบอนุญาตฯ เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสี ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านนิวเคลียร์และรังสีในระดับภูมิภาคให้แก่ผู้ประกอบการทางรังสีและประชาชน ซึ่งปัจจุบันมีสถานประกอบการทางรังสีในเขตพื้นที่ภาคใต้ในกำกับดูแลของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กว่า 60 แห่ง จำนวนกว่า 350 รายการ ปส. จึงมีนโยบายจัดทำความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัย และพัฒนางานด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ร่วมกัมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสถาบันการศึกษาในภาคใต้ เพื่อส่งเสริมการดำเนินการตามภารกิจด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
S 15917125 resize S 15917136 resize
 

ข่าวโดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

Search