ลปส. ร่วมประชุมหารือเชิงวิชาการฯ พร้อมรับโล่ศิษย์เก่าดีเด่นจาก ม.สงขลานครินทร์

     วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พร้อมด้วยเลขานุการกรม หัวหน้าศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี กระทรวงการอุดมศึกษาฯ เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ. สงขลา โดยมี ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รศ.ดร.อัญชนา ประเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และคณะอาจารย์ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือ
155438 resize
    นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ กล่าวว่า ปส. เห็นถึงความสำคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีในภาคใต้ เนื่องจากเป็นพื้นที่สำคัญของประเทศที่มีการนำพลังงานนิวเคลียร์และรังสีมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย ซึ่ง ปส. ให้ความสำคัญในการติดตาม เฝ้าระวังความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ปส. และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงมีนโยบายร่วมกันในการบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป นอกจากนี้ ยังได้เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยร่วมกับนายสุชาติ สุขะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ พร้อมด้วยคณะอาจารย์ผู้สอนวิชาฟิสิกส์ รวมทั้งการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อศึกษาแนวทางเสริมสร้างเครือข่ายและความเข้มแข็งด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีในทุกระดับการศึกษาของประเทศต่อไป
    และในโอกาสนี้ อธิการบดีได้มอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่นให้นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ในฐานะศิษย์เก่าที่สร้างคุณงามความดีและชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยฯ อีกด้วย

S 15933487 resize S 15933486 resize

S 15933496 resize S 15933507 resize S 15933500 resize

 ข่าวโดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

 

 

Search