ประชุมคณะอนุกรรมการการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการแพทย์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563

   วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการแพทย์ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อรายงานความก้าวหน้าของร่างกฎกระทรวงภายใต้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ รวมทั้งร่วมหารือและพิจารณาแผนการดำเนินงาน แผนงาน โครงการ และกิจกรรมด้านการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการแพทย์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร่วมกัน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส.

oap33 2 resize

oap33 3 resize oap33 1 resize

ข่าวโดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

Search