ปส. - WINS ลงนาม MOU หนุนการดำเนินงานความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของไทย

OAP 8275 resize

         กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ร่วมกับสถาบันเพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์โลก (World Institute for Nuclear Security: WINS) ลงนามบันทึกความเข้าใจ WINS – OAP เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์สนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ในประเทศไทย พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

S 29950106

        (วันที่ 27 มกราคม 2564) นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และ Mr. Lars van Dassen ผู้อำนวยการบริหารสถาบันเพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์โลก ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันเพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์โลก กับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อจัดทำข้อตกลงร่วมกัน โดย WINS จะสนับสนุนประเทศไทยในรูปแบบของการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์สนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (Nuclear Security Support Center: NSSC) ในอนาคต โดยมี ปส. เป็นศูนย์กลาง ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นการสร้างประโยชน์ในการพัฒนายุทธศาสตร์ฝึกอบรมด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของประเทศ รวมทั้งพัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินจากภายนอกสำหรับการให้บริการด้านการเรียนรู้ตามมาตรฐาน ISO29993

        นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เปิดเผยว่า การลงนามความร่วมมือในวันนี้ นับเป็นก้าวสำคัญที่จะผสานความร่วมมือระหว่าง ปส. กับ WINS และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ โดยมี ปส. เป็นศูนย์กลางการประสานงานและผลักดันการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของประเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มความร่วมมือและประสานงานระหว่างประเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทร. 0 2596 7600 ต่อ 4207

OAP 8244 resize

OAP 8275 resize

OAP 8252 resize OAP 8275 resize

OAP 8269 resize OAP 8280 resize

OAP 8292 resize OAP 8257 resize

OAP 8291 resize S 86114349 resize

OAP 8246 resize OAP 8294 resize

OAP 8308 resize OAP 8300 resize

 

      ข่าวโดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

 

Search