ปส. เข้าหารือ กรมศุลกากร เกี่ยวกับมาตรการเชิงรุกการป้องกัน นำเข้า – ส่งออก วัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสี โดยผิดกฎหมายผ่านด่านชายแดน

       ในวันนี้ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 กรมศุลกากร นางสุชิน อุดมสมพร รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้รับมอบหมายจากนายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เข้าร่วมประชุมกับนายชัยยุทธ คำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร นายกรีชา เกิดศรีพันธุ์ รองอธิบดีกรมศุลกากร และนายด่านศุลกากร เพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการการจัดทำมาตรการเชิงรุกในการป้องกันการนำเข้า – ส่งออกวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีโดยผิดกฎหมายจากการขนส่งสินค้าผ่านด่านชายแดน

OAP 99991

     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยมีศักยภาพที่เหมาะสมการดำเนินการป้องกัน (Prevention) ตรวจจับ (Detection) และการตอบโต้ (Response) รวมทั้งการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีที่อยู่นอกเหนือการกำกับดูแลที่อาจนำไปใช้ในการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์ และมีการตอบสนองและบรรเทาผลกระทบที่เกี่ยวข้องวิกฤตการณ์ด้านความมั่นคงทางนิวเคลียร์ ☢️

OAP 99993 1

OAP 99992 OAP 99994 OAP 99995 2

 

      ข่าวโดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search