ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) ตามระเบียบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติว่าด้วยความรับผิดชอบและสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2564

Search