ประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในการสรรหาและวิเคราะห์ประเมินข้อสอบสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยรังสี ครั้งที่ 2/2564

        เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในการสรรหาและวิเคราะห์ประเมินข้อสอบสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยรังสี ครั้งที่ 2/2564 เมื่อเวลา 9.30 -14.00 น. ณ ห้องประชุม 103 อาคาร 4 ปส. โดยมีนายธนวัฒน์ สนทราพรพล เป็นประธานอนุกรรมการ และมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเข้าประชุม เพื่อทราบระเบียบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ว่าด้วยความรับผิดชอบและสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งพิจารณาจำแนกหมวดหมู่ข้อสอบ และกำหนดแนวทางการสรรหา วิเคราะห์ประเมินข้อสอบตามสมรรถนะของผู้ขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีแต่ละระดับ

164781964 3855230521224018 4063720873768406830 o resize

163540676 3855230397890697 3347599568117417753 n resize 163993480 3855230667890670 2609854452556341898 o resize

163916374 3855230644557339 2864987709440522213 o resize 164223870 3855230794557324 2806202609856817619 o resize

163857188 3855231054557298 386232287797029493 o resize

 ข่าวโดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search