อบรมและทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 9/2564

      สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดการอบรมและทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 9/2564 ตั้งแต่วันที่ 30-31 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. โดยมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (Radiation Safety Officer: RSO) เข้าร่วมการอบรม ติดตามรายละเอียดการจัดอบรมฯ ในครั้งต่อไปได้ที่ https://www.oap.go.th

OAP 8896 resize

OAP 8896 resize OAP 8900 resize IMG 4309 resize

OAP 8889 resize OAP 8904 resize IMG 4319 resize

 

 ประมวลภาพ ครั้งที่ 5/2564     ประมวลภาพ ครั้งที่ 6/2564     ประมวลภาพ ครั้งที่ 7-8/2564      ประมวลภาพ ครั้งที่ 9/2564

   

    ข่าวโดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

Search