สัมมนาการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

 OAP 8963 resize

       ในวันนี้ (1 เมษายน 2564) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) จัดการสัมมนาเรื่อง การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้อง 103 อาคาร 4 ปส. แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ปส. กว่า 30 คน โดยมี นางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้รับมอบหมายจากนายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนาได้มีโอกาสเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีจากผู้มีประสบการณ์และเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง พร้อมที่จะประยุกต์ใช้กับงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ อาทิ งานขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) ซึ่งเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีจำนวนธุรกรรมเฉลี่ยต่อปีสูงกว่าหนึ่งพันราย เป็นเป้าหมายของการยกระดับงานบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นงานบริการอิเล็กทรอนิกส์ระดับ 2 ที่มีการยื่นคำขอและชำระค่าธรรมเนียมผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ และ ปส. มีแผนการยกระดับงานขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) งานบริการ งานอนุมัติ งานอนุญาต อื่น ๆ ให้เป็นงานอิเล็กทรอนิกส์ระดับ 3 ที่สามารถออกใบอนุมัติ ใบอนุญาต หรือเอกสารทางราชการได้ทางอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต

OAP 8938 resize

OAP 8963 resize

OAP 8945 resize OAP 8941 resize

OAP 8967 resize OAP 8933 resize

OAP 8948 resize

 ลิ้งค์ประมวลภาพการสัมมนา การใช้ลายมืออิเล็กทรอนิกส์กับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ /1 เม.ย. 64

  ข่าวโดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search