ประชุมคณะอนุกรรมการการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการแพทย์

    OAP 9143 resize       

       ในวันนี้ (21 เมษายน 2564) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ จัดประชุมคณะอนุกรรมการการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการแพทย์ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ ปส. ผ่านการประชุมออนไลน์ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี ศ.พญ. จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจทางด้านการแพทย์ รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรมด้านการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าการเสนอของบประมาณของโครงการ/กิจกรรมด้านการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นอกจากนี้ยังมีการพิจารณากรอบความร่วมมือเชิงวิชาการของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) รอบปี พ.ศ. 2567-2568 และพิจารณาเสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจทางด้านการแพทย์ที่หมดวาระการปฏิบัติหน้าที่ลง

OAP 9145 resize

OAP 9151 resize

OAP 9143 resize OAP 9171 resize

OAP 9182 resize

ข่าวโดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

 

 

Search