ปส. ยกย่องและประกาศเกียรติคุณแด่ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิวเคลียร์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 60 ปี ปส.

OAP 9269e resize

         สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 60 ปี ปส. พร้อมยกย่องและประกาศเกียรติคุณแด่ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิวเคลียร์ที่สร้างคุณประโยชน์และพัฒนาวงการนิวเคลียร์ไทยสู่สากล

OAP 9269e resize OAP 9241 resize

         นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดเผยว่า ในวันที่ 26 เมษายน 2564  เป็นวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 60 ปี ปส. จัดกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การไหว้สักการะพระพรหม การใส่บาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อนำไปถวาย ณ วัดเทวสุนทร นอกจากนี้ ปส. ยังได้ประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติแด่ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิวเคลียร์ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ และศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงลักษณา โพชนุกูล, สาขาฟิสิกส์การแพทย์ รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี กฤษณจินดา, สาขาความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ นายวิทิต เกษคุปต์ และสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ รองศาสตราจารย์ ดร.พัตธนี วานิชกูล เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติที่ท่านได้ทำคุณประโยชน์และผลงานเป็นที่ประจักษ์ รวมทั้งพัฒนางานด้านการพัฒนานิวเคลียร์ไทยตลอดระยะเวลาหลายปี อีกทั้งยังทุ่มเทกำลังความรู้ความสามารถเพื่อทำงานร่วมกับ ปส.  ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

S 88793124

         ตลอดระยะ 60 ปี ปส. ได้ดำเนินการพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ การกำกับดูแลความปลอดภัยการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี รวมถึงการเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และก้าวต่อไป ปส. มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศด้านมาตรวิทยารังสีให้เป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียน และพัฒนาระบบการให้บริการสู่องค์กรดิจิทัล ตลอดจนดำเนินภารกิจบูรณาการกับส่วนราชการ สถาบันการอุดมศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาบทบาทความร่วมมือ  ในมิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของไทย นานาชาติ และองค์การระหว่างประเทศ ถือว่าเป็นการสร้างรากฐานสำคัญของประเทศ และประชาชนสามารถมั่นใจได้ว่าประเทศไทยสามารถพัฒนานำพลังงานนิวเคลียร์และรังสีมาใช้ในทางสันติอย่างปลอดภัย

OAP 9220e resize

OAP 9217e resize OAP 9233e resize

OAP 9221e resize OAP 9266e resize

OAP 9260ee resize OAP 9261e resize

ข่าวโดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search