การประชุมออนไลน์ National RCA Representatives Meeting (NRM) ครั้งที่ 43

        ในวันนี้ (28 เมษายน 2564) นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกล่าวเปิดการประชุมออนไลน์ National RCA Representatives Meeting (NRM) ครั้งที่ 43 ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 29 เมษายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศภาคีความตกลง RCA ทั้ง 22 ประเทศ ผู้แทนจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) และผู้ประสานงานจาก RCA Regional Office (RCARO) ได้ร่วมกันหารือด้านนโยบายเกี่ยวกับ โครงการความร่วมมือระดับภูมิภาคภายใต้กรอบความตกลง RCA ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปส. ทําหน้าที่เป็นหน่วยงาน ผู้แทนแห่งชาติ (National RCA Representative: NR) ของประเทศไทยที่อยู่ในฐานะประธานความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระดับภูมิภาคสําหรับการวิจัย พัฒนา และการฝึกอบรมในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (The Regional Cooperative Agreement for Research, Development and Training Related to Nuclear Science and Technology for Asia and the Pacific: RCA) ประจําปี พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ ปส. ในฐานะประธานฯ ได้ยกประเด็นให้ประเทศสมาชิก Regional Cooperative Agreement หรือ RCA ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกให้ความสนใจในการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์สำหรับโครงการระดับภูมิภาคในอนาคต เกี่ยวกับการบริหารจัดการกากกัมมันตรังสี การใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อควบคุมมลพิษจากพลาสติก รวมถึงความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหาร เพื่อยกระดับภูมิภาคของเราให้บรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งประเด็นดังกล่าวได้มีการนำเข้าหารือในการประชุมนี้ด้วย
01 2 resize
 
        ทั้งนี้ RCARO ได้กําหนดให้มีการประชุมที่เกี่ยวข้องก่อนการประชุม NRM ครั้งที่ 43 อีก 2 การประชุม ดังนี้
1.) การประชุม Meeting of the Committee of the RCA Chairs จัดขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์ (MS Teams) ในวันที่ 27 เมษายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อดีตประธาน RCA (ประเทศมาเลเซีย) ประธาน RCA คนปัจจุบัน (ประเทศไทย) และประธาน RCA ในวาระต่อไป (ประเทศเวียดนาม) ร่วมกับ IAEA ได้ทบทวนระเบียบวาระการประชุมของการประชุม NRM ครั้งที่ 43 และให้ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องแก่ประเทศไทย เพื่อให้การประชุม NRM เป็นไปอย่างราบรื่นและประสบความสําเร็จ
2.) การประชุม Meeting of RCARO Standing Advisory Committee (SAC) จัดขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์ (MS Teams) ในวันที่ 27 เมษายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนกิจกรรมและข้อเสนอแนะของ RCARO รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการนําเสนอรายงานสําหรับให้ที่ประชุม NRM พิจารณารับรอง
01 8 resize 01 1 resize
 
01 3 resize 01 4 resize

01 7 resize 01 5 resize

ข่าวโดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Search