ปส. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานด้านรังสีรักษาของไทย

           สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์และจัดทำร่างมาตรฐานระบบ National QUATRO Audit ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของไทยในการพัฒนาการใช้รังสีทางการแพทย์ในด้านรังสีรักษาให้มีมาตรฐานความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มารับบริการทางการแพทย์

          ในวันนี้ (19 พฤษภาคม 2564) นางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้รับมอบหมายจากนายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์และจัดทำร่างมาตรฐานระบบ Thai Quality Assurance Team for Radiation Oncology (T-QUATRO) Audit ตั้งแต่วันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2564 ณ อาคาร 10 ชั้น 2 ปส. และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ซึ่งเป็นโครงการภายใต้คณะอนุกรรมการการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการแพทย์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมจำนวน 78 คน จากสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน และมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนามาตรฐานด้านรังสีรักษาของไทยให้เท่าทันเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ประเทศไทยมีระบบในการแนะนำด้านความปลอดภัยในการใช้รังสีรักษาที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเสริมความรู้และทักษะการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้กับบุคลากรทางการแพทย์

          นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แสดงข้อคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้ได้ร่างมาตรฐานระบบ National QUATRO Audit ที่เหมาะสมกับบริบทของไทย พร้อมนำความรู้ไปปรับใช้เพื่อให้การดำเนินงานด้านรังสีรักษาของประเทศมีมาตรฐาน คุณภาพ และความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี กลุ่มอนุญาตเครื่องกำเนิดรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทร. 0 2596 7600 ต่อ 1106

OAP 9287 resize

OAP 9278 resize

OAP 9293 resize OAP 9280 resize

OAP 9309 resize OAP 9292 resize

OAP 9305 resize OAP 9304 resize

ข่าวโดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

 

Search